Personvernerklæring

Retningslinjer for personvern Retningslinjer for personvern og personopplysningene du har gitt til oss. Disse retningslinjene for personvern (heretter omtalt som…

Retningslinjer for personvern

Retningslinjer for personvern og personopplysningene du har gitt til oss.

Disse retningslinjene for personvern (heretter omtalt som “disse retningslinjene”) forklarer måten Game Lounge Limited håndterer informasjonen og personopplysningene du har gitt til oss, og som effektivt lar oss håndtere forholdet du har til oss.

Disse retningslinjene gjelder for våre nettsteder, applikasjoner, produkter og/eller tjenester som er koblet til disse retningslinjene, eller som ikke har egne retningslinjer for personvern (heretter omtalt som “våre tjenester”). Disse retningslinjene for personvern er ment å gi deg en bedre forståelse av opplysningene vi innhenter, årsaken til hvorfor vi innhenter slike opplysninger, måten vi behandler opplysningene på, enhetene vi deler de nevnte personopplysninger med, dine rettigheter relatert til innhentingen, behandlingen og delingen av slike opplysninger, samt alle andre relevante forhold relatert til personvern og sikkerhet.

Alle personopplysninger du oppgir eller som vi allerede innehar vil bli behandlet i henhold med og på måten som fremgår av disse retningslinjene for personvern. Enhver og all informasjon leveres gjennom en av Games Lounges nettsteder (“nettstedene”) eller på andre måter som Game Lounge tidvis måtte gjøre tilgjengelige.

Ved å lese disse retningslinjene forstår og samtykker du til at dine personopplysninger kan behandles på måten som fremgår av disse retningslinjene. Dersom du ikke godtar vilkårene til disse retningslinjer for personvern, bes du la være å benytte nettstedet og ellers ikke gi oss dine personopplysninger.

Enhver henvisning i disse retningslinjene til “Game Lounge ”, “oss”, “vi” eller «vår” er relatert til den behandlingsansvarlige, som er Game Lounge Limited, et maltesisk selskap med registreringsnummer C 53144 og registrert foretaksadresse på Level 5, Spinola Park, Triq Mikiel Ang. Borg, St Julians, SPK 1000, Malta og som eier nettstedet spilleautomater.com

All behandling av personopplysninger som utføres av Game Lounge som beskrevet i disse retningslinjer for personvern, skal håndteres i tråd med:

– Den maltesiske personvernlovgivningen (heretter omtalt som “DPA” (Data Protection Act) – kapittel 586 i maltesisk lovgivning) samt all annen underliggende lovgivning utstedt under DPA og som tidvis kan endres; og

– Regulering (EU) 2016/679 til Europa-parlamentet og til Rådet den 27. april 2016 om beskyttelse av personer i forbindelse med personopplysninger og den frie bevegelsen av slike opplysninger, og opphevende direktiv 95/46/EC (generell databeskyttelsesforskrift)” (heretter omtalt som “reguleringen” eller “GDPR”).

DPA og GDPR skal heretter kollektivt omtales som “personvernlovgivning”.

Game Lounge avgjør måten og formålet til behandlingen av personopplysninger og fungerer derfor som “behandlingsansvarlig” i forbindelse med gjeldende personvernlovgivning.

DEFINISJONER

Behandlingsansvarlig

“Behandlingsansvarlig” betyr den fysiske eller juridiske personen, offentlige myndighet, byrå eller annet organ som alene eller i fellesskap med andre, avgjør formålene og metodene til behandlingen av personopplysninger. Dersom formålet og metodene for behandlingen avgjøres av lovgivningen til et forbund eller medlemsland, kan behandlingsansvarlig eller de bestemte kriteriene for å oppnevne en slik bli tildelt gjennom lovgivningen til forbundet eller medlemslandet.

Databehandleren

“Databehandleren” betyr en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annet organ som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige.

Personopplysninger

“Personopplysninger” betyr all informasjon som identifiserer deg individuelt, eller er relaterert til en identifisert eller identifiserbar person.

SIKKERHET

Game Lounge lagrer personopplysningene dine digitalt på krypterte harddisker.

BESKYTTELSE AV PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysningene vi oppbevarer beskyttes ved hjelp av høyeste standard innen sikkerhetsprosesser og systemer. Vår forpliktelse til å beskytte personopplysninger er ikke utelukkende gjennom kvalitet og høye standarder, men også gjennom den beste og mest effektive bruken av loven. Vi er bundet til å kun behandle personopplysninger dersom slik behandling er basert på oppriktige og legitime årsaker for å gjøre dette, på grunnlag av en av de juridiske årsakene bestemt av GDPR.

BEHANDLING PÅ GRUNNLAG AV VÅRE LEGITIME INTERESSER

En legitim interesse eksisterer når vi har en forretningsmessig eller kommersiell årsak til å behandle personopplysninger. I slike tilfeller arbeider vi for å beskytte samtlige av dine personopplysninger samt måten de behandles på, og for å sikre at slik behandling ikke er urettferdig mot deg eller dine interesser.

Hvis og når vi velger å behandle personopplysningene dine på grunnlag av legitime interesser, informerer vi deg om dette inkludert hvilke nevnte legitime interesser, og tilrettelegger for en prosess der du kan stille spørsmål og/eller innvendinger du måtte ha i forbindelse med en slik behandling. Det er viktig å merke seg at Game Lounge ikke er forpliktet til å stoppe behandlingen, dersom årsakene til behandlingen overstyrer din rett til innvendinger.

BEHANDLING PÅ GRUNNLAG AV DITT SAMTYKKE

Samtykke er ikke det eneste grunnlaget som kan gi oss tillatelse eller gjøre oss forpliktet til å basere oss på å behandle personopplysningene dine. Vi vil kun behandle personopplysninger på grunnlag av ditt samtykke, hvor vi ikke kan eller ellers velger å ikke basere oss på en åpenbar juridisk årsak (slik som overholdelse av en juridisk forpliktelse eller legitime interesser). Når vi behandler dine personopplysninger på grunnlag av ditt samtykke, har du retten til å tilbaketrekke samtykket når det måtte være og på samme måte som tidligere oppgitt av deg selv. Dersom du utfører din rett til å kalle tilbake samtykket, vil vi avgjøre hvorvidt vi kan (eller er forpliktet) til å behandle dine personopplysninger på grunnlag av en juridisk årsak annen enn samtykke. Vi varsler deg dersom dette er tilfelle. En slik tilbakekalling av et samtykke vil ikke ugyldiggjøre behandling utført før samtykket ble kalt tilbake.

BEHANDLING PÅ GRUNNLAG AV SAMTYKKE

For å fjerne enhver tvil, ønsker vi å understreke at det i slike sjeldne tilfeller hvor vi ikke kan eller velger å ikke basere det på en annen juridisk årsak (eksempelvis våre juridiske interesser), vil vi behandle dine personopplysninger på grunnlag av ditt samtykke.

I tilfeller hvor vi behandler på grunnlag av ditt samtykke ( som vi aldri vil anta, men som vi må ha innhentet gjennom en klar og tydelig måte fra deg), HAR DU RETTEN TIL Å TREKKE TILBAKE DITT SAMTYKKE NÅR DET MÅTTE VÆRE og gjøre dette på samme måte som du oppga det til oss.

Dersom du utfører din rett til å trekke tilbake ditt samtykke når det måtte være (ved å skrive til oss på den fysiske adressen eller e-postadressen nedenfor), vil vi avgjøre hvorvidt det på det nivået eksisterer et alternativt juridisk grunnnlag for å behandle personopplysningene dine (for eksempel på grunnlag av en juridisk forpliktelse vi er underlagt) hvor vi vil være juridisk autorisert (eller også forpliktet) til å behandle personopplysningene dine uten å trenge ditt samtykke, og hvis tilfelle meddele deg om dette.

Du kan alltid avslå når vi ber om slike personopplysninger, men avslår du å oppgi nødvendige opplysninger som vi trenger for å levere de forespurte tjenestene, kan det være vi ikke klarer å levere slike tjenester til deg (spesielt dersom samtykket er den eneste juridiske årsaken som er tilgjengelig for oss).

For å klargjøre, er ikke samtykket den eneste årsaken som tillater oss å behandle dine personopplysninger. I den forrige foregående delen ovenfor, påpekte vi de forskjellige årsakene vi baserer oss på ved behandling av dine personopplysninger til bestemte formål.

INFORMASJONSKAPSLER

Når du besøker nettstedet vårt, innhenter vi automatisk bestemte kategorier av personopplysninger gjennom bruken av informasjonskapsler og lignende teknologier.

For mer detaljert informasjon, inkludert hva informasjonskapsler er og hvordan og hvorfor vi behandler slike opplysninger på denne måten (inkludert forskjellen mellom nødvendige og ikke-nødvendige informasjonskapsler), bes du lese våre grundige, men lettleste retningslinjer for informasjonskapsler på [ LENKE TIL RETNINGSLINJER FOR INFORMASJONSKAPSLER].

ANDRE FORMÅL

Det kan være vi er påkrevd å bruke og beholde personopplysninger for; forhindre tap; beskytte våre rettigheter, personvern, sikkerhet eller eiendom; eller de tilhørende personer i henhold til våre juridiske interesser.

BEVARING AV OPPLYSNINGER

Vi bevarer opplysninger i begrensede perioder når dette er nødvendig for legitime forretningsmessige eller juridiske formål. Vi forsøker å sikre at våre tjenester beskytter informasjon fra sletting grunnet uhell eller feil. På grunn av dette kan det være forsinkelser mellom når du sletter noe, og når kopier slettes fra våre aktive systemer og reservesystemer. Trenger du ytterligere informasjon, bes du kontakte oss på [email protected]

AUTORISERT UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER

Uten at det motsier annet i disse retningslinjene for personvern, kan personopplysninger relatert til deg deles med en autorisert tredjepart plassert i eller utenfor EU/EØS, hvor slik utlevering er tillatt eller nødvendig i henhold til personvernlovgivning og/eller annen gjeldende lovgivning. Disse autoriserte tredjepartene kan inkludere, uten å være begrenset til, enheter innen Game Lounge, andre tredjeparter og organisasjoner slik som politimyndigheter, samarbeidende regnskaps- og revisjonsforetak, regulatorer, aktuelle myndigheter og leverandører av digital markedsføring. Vi kan også dele slike personopplysninger med organisasjoner som har introdusert deg til oss, tredjeparter du har bedt oss om eller tillatt oss å dele opplysningene dine med, eller andre tredjeparter som vi nødvendigvis må dele personopplysningene dine med for å kunne levere produktene og/eller tjenestene du har forespurt. Personopplysningene vi deler avhenger av produktet og eller tjenesten du velger å bruke.

Når slike personopplysninger må sendes utenfor EØS, det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, sørger vi for alle nødvendige og passende sikkerhetstiltak er på plass. Vi kan også utlevere personopplysninger til andre virksomheter innenfor tilknyttede eller underlagte selskaper, til forretningspartnere eller overtakere av vår virksomhet. Måten overføring av opplysninger utenfor EØS håndteres på fremgår nedenfor. Personopplysningene dine vil aldri deles med tredjeparter for markedsføringsformål (med mindre du har gitt ditt samtykke til dette).

DELING AV PERSONOPPLYSNINGER MED ANDRE TYPER MOTTAKERE

Aktuelle opplysninger kan også utleveres eller deles ettersom det er passende (og i alle tilfeller i tråd med personvernlovgivning) til/med medlemmer og ansatte hos Game Lounge (for eksempel i forbindelse med juridiske forpliktelser) og/eller til/med tilknyttede enheter og/eller underleverandører etablert i EU hvis relevant for noen av formålene opplyst i disse retningslinjene for personvern (inkludert til/med våre tjenesteleverandører som tilrettelegger for nettstedets funksjonalitet og/eller tjenester du måtte trenge). Personopplysninger vil kun deles av oss for å levere tjenestene du etterspør fra oss, eller ved andre lovlige årsaker (inkludert autorisert utlevering som ikke krever ditt samtykke).

Slik autorisert utlevering gjøres i henhold til personvernlovgivning (for eksempel er alle våre databehandlere kontraktsmessig bundet til kravene i den nevnte personvernlovgivningen, inkludert en sterk forpliktelse til å holde opplysningene du mottar konfidensielle og for å sikre at deres medarbeidere/personell også er bundet til lignende forpliktelser). Nevnte tjenesteleverandører (våre databehandlere) er også bundet til en mengde andre forpliktelser (spesielt de som fremgår av artikkel 28 i GDPR).

Personopplysningene dine vil aldri deles med tredjeparter for markedsføringsformål (med mindre du har gitt ditt samtykke til dette) .

INTERNETTKOMMUNIKASJON

Du er oppmerksom på at opplysninger som sendes over internett kan bli overført over flere internasjonale grenser, også dersom senderen og mottakeren av opplysningene er lokalisert i samme land. Vi kan ikke holdes ansvarlige for noe du har gjort eller som unnlates å bli gjort av deg eller en tredjepart i forbindelse med personopplysninger før vi mottar dem, inkludert uten å være begrenset til overføringer av personopplysninger fra deg til oss via et land som har et lavere nivå av beskyttelse enn i EU, uavhengig av hvilken teknologi som benyttes (for eksempel Whatsapp, Skype, Dropbox osv.).

Videre har vi intet ansvar for sikkerheten av opplysningene dine når de overføres gjennom internett, med mindre vårt ansvar følges eksplisitt fra en lov som er gjeldende på Malta.

NØYAKTIGHETEN AV PERSONOPPLYSNINGER

Alle rimelige anstrengelser gjøres for å holde alle personopplysninger vi har om deg oppdaterte og så nøyaktige som mulig. Du kan kontrollere informasjonen vi har om deg når det måtte være ved å kontakte oss på måten forklart nedenfor. Dersom du oppdager unøyaktigheter, vil vi korrigere dem og hvis påkrevd slette dem. Se nedenfor for en detaljert oversikt over dine juridiske rettigheter i forbindelse med gjeldende personvernlovgivning.

LENKER TIL TREDJEPARTS NETTSTEDER

Lenker som vi leverer til tredjeparts nettsteder er tydelig merket. Vi er ikke på noen måte ansvarlige for (vi kan heller ikke på noen måte bli tolket som å ha samtykket til) innholdet på slike nettsteder (inkludert alle gjeldende retningslinjer for personvern eller behandling av opplysninger). Vi anbefaler at du leser retningslinjene for personvern tilhørende slike tredjeparts nettsteder.

OVERFØRING AV DATA TIL UTENFOR EØS

Personopplysningene dine overføres kun utenfor EØS eller andre land utenfor EØS som har blitt ansatt av Europakommisjonen til å tilby et tilstrekkelig beskyttelsesnivå (også omtalt som “hvitelistede land” – oppgitt her https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en ) ved følgende omstendigheter: Når du uttrykkelig har samtykket til at vi kan gjøre dette; når det er nødvendig for å utgjøre eller utføre en kontrakt mellom deg og Game Lounge; eller for å samsvare med og være i henhold til alle juridiske forpliktelser.

Dersom personopplysninger overføres utenfor EØS innad hos Game Lounge eller til en av Game Lounges forretningspartnere, sørger vi for å implementere alle passende sikkerhetstiltak som sikrer at den samme beskyttelsen oppnås og at de samme standardene benyttes som om det ville vært innenfor EØS. Du har rett til å motta oversikt over slike sikkerhetstiltak ved å kontakte oss på adressen nedenfor.

Kontrakter som inneholder EUs standard kontraktklausuler (EUs modellklausuler) benyttes, noe som krever at enheten som mottar personopplysninger benytter samme standarder som de ville vært pålagt innenfor EØS. Dersom opplysninger overføres til USA og enheten som mottar opplysningene er registrert med Privacy Shield (et rammeverk som sikrer beskyttelse av personopplysninger) vil det benyttes samme godkjennelsesnivå som godkjent av Europakommisjonen.

RETTIGHETENE TIL DEN REGISTRERTE

Game Lounge arbeider for å hjelpe deg på beste mulig måte dersom du velger å utøve noen av dine rettigheter relatert til dine personopplysninger. I enkelte tilfeller kan det være vi må verifisere identiteten din før vi håndterer din forespørsel om å utføre en relevant rettighet.

Retten til tilgang

Du har rett til å spørre oss om hvorvidt vi behandler personopplysninger som angår deg, og dersom dette er tilfelle har du retten til tilgang til personopplysningene samt følgende informasjon:

– Hvilke personopplysninger vi har,

– Hvorfor vi behandler dem,

– Hvem vi utleverer dem til,

– Hvor lenge vi tenker å beholde dem (hvis mulig),

– Hvorvidt vi overfører dem til utlandet og sikkerhetsmetodene vi benytter for å beskytte dem,

– Hva rettighetene dine er,

– Hvordan du kan klage,

– Hvor vi fikk personopplysningene dine fra og hvorvidt vi har utført noen automatiske beslutninger (inkludert profilering) samt relevant informasjon.

Retten til korrigering

Du har rett til å be oss om å korrigere og/eller komplettere unøyaktige eller ufullstendige personopplysninger relatert til deg.

Retten til sletting (“retten til å bli glemt”)

Du har retten til å be oss om å slette personopplysningene dine, og vi må innrette oss uten unødvendig forsinkelse, men kun dersom:

– Personopplysningene ikke lenger er nødvendige til formålet for hvorfor de ble innhentet; eller

– Du har trukket tilbake ditt samtykke (i tilfeller hvor vi behandler på bakgrunn av ditt samtykke) og vi ikke har annen juridisk årsak til å behandle personopplysningene dine; eller

– Du har utført retten din til å protestere (som forklart nedenfor); eller

– Personopplysningene dine har blitt behandlet ulovlig; eller

– Det eksisterer en juridisk forpliktelse som vi er underlagt; eller

– Spesielle omstendigheter eksisterer i forbindelse med rettighetene til barn.

I slike tilfeller er vi ikke bundet til å utføre din forespørsel om sletting, dersom behandlingen av dine personopplysninger er nødvendig for å innrette oss etter en juridisk forpliktelse vi har blitt pålagt.

Retten til å begrense behandling

Du har retten til å be oss om å begrense behandlingen av personopplysningene dine. Du kan imidlertid kun utføre denne retten dersom:

– Nøyaktigheten av dine personopplysninger bestrides (se retten til å korrigere opplysninger ovenfor) som i en periode gjør oss i stand til å verifisere nøyaktigheten av dine personopplysninger; eller

– Behandlingen er ulovlig og du motsetter deg sletting av dine personopplysninger; eller

– Vi ikke lenger trenger personopplysningene til det formålet de ble innhentet til, men du trenger personopplysningene for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav; eller

– Du benyttet din rett til å protestere og verifiseringen av hvorvidt våre legitime årsaker overstyret protesten din venter.

Skulle du utøve denne rettigheten, har vi kun mulighet til å behandle dine personopplysninger:

– Dersom vi har ditt samtykke; eller

– For å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav; eller

– For å beskytte rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person; eller

– For årsaker viktige for offentlighetens interesser.

Retten til dataportabilitet

Du har rett til å be oss om å gi deg dine personopplysninger som du tidligere har oppgitt til oss. Vi vil levere slike opplysninger i et strukturert, vanlig benyttet, maskinlesbart format, eller (hvis teknisk mulig) kan vi sende opplysningene direkte til en annen behandlingsansvarlig, forutsatt at dette ikke påvirker rettighetene og friheten til andre på en negativ måte. Du kan kun utføre denne retten dersom:

– Behandlingen er basert på ditt samtykke eller på ytelsen av en kontrakt med deg; og

– Behandlingen utføres gjennom automatiske metoder.

Retten til å kalletrekke samtykket

For detaljert informasjon om denne retten, henvises det til delen om “BEHANDLING BASERT PÅ SAMTYKKE” som finnes ovenfor.

Retten til å protestere behandlingen

I enkelte tilfeller har du retten til å protestere behandlingen av personopplysningene dine. Vi behandler kun personopplysningene dine på grunnlag av ett av følgende formål:

– Behandlingen er nødvendig for utføringen av en oppgave utført i det offentliges interesse; eller

– Dersom behandling er nødvendig for å oppfylle legitime interesser tilhørende oss eller en tredjepart.

Behandlingen skal kun opphøre dersom datakontrolløren ikke har levert overbevisende og legitime årsaker som oppveier protesten din, og som krever at behandlingen fortsetter.

Dersom opplysningene dine benyttes til direkte markedsføringsformål, har du retten til å klage på behandlingen av personopplysningene dine når det måtte være.

Ved alle andre forekomster bortsett fra de oppgitt ovenfor, skal denne generelle retten til å klage ikke bestå.

Retten til å legge inn en klage

Som registrert kan du når som helst levere en klage hos et relevant datatilsyn, dersom du mener at noen av rettighetene dine har blitt hemmet av Game Lounge. Det aktuelle datatilsynet på Malta er Office of the Information and Data Protection Commissioner (‘IDPC’).

Uavhengig av denne retten, ber vi deg vennligst om å forsøke å løse eventuelle problemer du måtte ha med oss før du leverer en klage til IDPC.

Det er viktig å merke seg at uavhengig av slike rettigheter, kan Game Lounge fremdeles nekte slike henvendelser dersom en slik beslutning rimelig kan forsvares. Slik nekting forhindrer deg ikke fra å levere en klage til det aktuelle datatilsynet.

FORETAKSINFORMASJON

Dersom du har spørsmål/kommentarer om personvern eller du ønsker å utøve noen av dine individuelle rettigheter, bes du kontakte vårt personvernombud på [email protected] eller skrive til adressen ovenfor.